Tag: อินทิเกรต

โจทย์อินทิเกรต 57-2-6

ข้อนี้เป็นแนวแทนค่าตรีโกณมิติ ลองดูครับ

Continue reading

โจทย์หาปริมาตร แบบเปลือก (shell method)

จงหาปริมาตรของพื้นที่ปิดล้อมด้วยกราฟ   และ  รอบแกน y (shell)   โจทย์ข้อนี้การหาแบ่งเป็น 4 ขั้นตอน ขั้นแรกหาจุดตัดกราฟมาก่อนเลย ขั้นที่ 2 วาดกราฟเส้นตรง ขั้นที่ 3 วาดกราฟพาราโบลา ขั้นที่4 หาปริมาตรจาการหมุนเพราะได้จุดตัดครบและมีรูปแล้ว  

Continue reading

อินทิเกรตแทนค่าตัวแปร u

   ลองค่อยๆทำความเข้าใจโจทย์ เพราะแทนค่าตัวแปรยาวอยู่ ถ้าไม่เข้าใจก็ถามมาได้เลย ^^

Continue reading