ตัวอย่างโจทย์อินทิเกรต


เลือกคลิกดูวิธีทำตามลิงค์ในแต่ล่ะรูปด้านล่างเลย....

ข้อ         โจทย์อินทิเกรต    รูปแบบการอินทิเกรต
1. 1sinx-copy  ตรีโกณมิติ
2. bypart1-copy  By Part
3. bypart2-copy  By Part
4. pp1-copy  เศษส่วนย่อย
5. pp2-copy  เทคนิคการอินทิเกรตตรีโกณมิติ
6. pp3-copy -ตรีโกณมิติ   - เศษส่วนย่อย
7. pp6-copy  ฟังก์ชันตรรกยะตรีโกณมิติ
8. pp5-copy  เทคนิคการอินทิเกรตตรีโกณมิติ
9. pp7-copy -อินทิกรัลจำกัดเขต-By Part
10. p4-copy -อินทิกรัลจำกัดเขต-เศษส่วนย่อย
11. อินทิเกรต บายพาส ยาก -By Part-ใช้ตารางอินทิเกรต-แทนค่าตรีโกณมิติ
12. บายพาส ตรีโกณ sec -By Part-ตรีโกณมิติ
13. int1copy แทนค่าตัวแปร u
14. int2copy แทนค่าตัวแปร u
15. int3copy แทนค่าตัวแปร u
16. int4copy -แทนค่าตัวแปร u -ตรีโกณมิติ
17. int5copy -แทนค่าตัวแปร u-ชี้กำลัง
18. subs-copy -แทนค่าตรีโกณมิติ
19. intt-copy -เศษส่วนย่อย-ตรีโกณมิติผกผัน
20. inte01copy -ตั้งหารปกติ
21. inte02copy -ตั้งหารก่อนจากนั้นยกกำลังแล้วค่อยอินทิเกรตปกติ
22. inte03copy -จัดรูปให้ง่ายกับการอินทิเกรต
23. inte04copy -จัดรูปปกติ
24. int14-6-2555-22-42-57cosxcopy -กระจายcosxโดยใช้อนุกรมTaylorจากนั้นหารด้วยxแล้วค่อยอินทิเกรตปกติ
25. int14-6-2555-22-55-04sinxcopy -กระจายsinxโดยใช้อนุกรมTaylor จากนั้นหารด้วยx^2แล้วค่อยอินทิเกรตปกติ
26  -เศษส่วนย่อย จัดรูป
27 -ตรีโกณมิติ-บายพาท
28 -เอกลักษณ์ตรีโกณมิติ
29  -By Part-ตรีโกณมิติ
30  -ข้อนี้ควรจำเก็บเป็นอีกสูตรนึงที่พบบ่อยอยู่
31 20-12-2555-12-38-381_0 -ข้อนี้แทนค่าตัวแปรu ปกติ จัดรูปและแยกให้ออก
32 6-9-2556-19-11-29pp -ข้อนี้จัดรูปเป็นกำลังสองสัมบรูณ์ยาวหน่อย