CALCULUS


แคลคูลัส 

เลือกเข้าดูได้ตามลิงค์ข้างล่างเลยถ้าลิงค์ไหนยังเข้าไม่ได้คือทางทีมงานยังไม่ได้ทำจะพยายามทำมาลงเรื่อยๆ^^...

1. เนื้อหาแคลคูลัส

2.เนื้อหาสมการเชิงอนุพันธ์

3. ตัวอย่างโจทย์แคลคูลัส

4. ตัวอย่างโจทย์สมการเชิงอนุพันธ์


แสดงความคิดเห็น