Tag: โจทย์อินทิเกรต

โจทย์อินทิเกรต แทนค่าตัวแปร 57020601

ข้อนี้อินทิเกรตแทนค่าตัวแปรอย่างง่ายครับ

Continue reading

โจทย์อินทิเกรต 22

อินทิเกรตข้อนี้ลำบากตอนจัดรูปตรีโกณมิตินิดนึงแค่นั้นแหละ...หลังจากจัดรูปได้แล้วก็อินทิเกรตปกตินั่นเอง

Continue reading