Tag: โจทย์อนุพันธ์

โจทย์อนุพันธ์ 57020601

จงหาอนุพันธ์ของฟังก์ชันต่อไปนี้ เป็นการดิฟธรรมดาครับใช้สูตรดิฟผลคูณ ลองดูครับ

Continue reading