Tag: เรียนต่อนิวซีแลนด์

ปริมาตรทรงตันที่เกิดจากการหมุน

Disk Washer and Shell Cylindrical method เรื่องนี้ถ้าต้องการดูวีดีโอ กดรูปเอาตามลิงค์เลย ขณะนี้ได้ลงทุกอย่างสมบรูณ์แล้วดูศึกษาได้เต็มที่เลย... โชคA...   ไม่ว่าจะเป็นรูปใดๆ...ถ้าสร้างแถบเล็กๆขึ้นมา1แถบ(ตามรูป) สรุปการหาค่าจะแบ่งเป็น3ข้อคือ 1)แถบตั้งฉากกับแกนxจะอินทิเกรตเทียบx(dx)(ตามรูป)...แถบตั้งฉากกับแกนyจะอินทิเกรตเทียบy(dy) 2)แถบตั้งฉากกับแกนหมุนใช้disk(ตามรูปk3,k4)...แถบขนานกับแกนหมุนใช้shell(ตามรูปk1,k2) 3)ถ้าแกนหมุนอยู่ทางขวาหรืออยู่ด้านบนของพื้นที่ที่นำมาหมุนรัศมีการหมุนจะใช้ค่าคงที่ขึ้นก่อนเสมอ(k2,k4)

Continue reading

โจทย์หาความยาวส่วนโค้ง1

จงหาความยาวของเส้นโค้งต่อไปนี้     ข้อนี้เกี่ยวข้องกับทฤษฎีบทหลักมูลแคลคูลัสด้วย ลองดูวิธีทำด้านล่าง

Continue reading

อินทิกรัลไม่ตรงแบบ1

อินทิกรัลไม่ตรงแบบ(improper)         ลองดูวิธีทำได้เลย

Continue reading