Tag: ติวเตอร์

โจทย์อินทิเกรต 20

อินทิเกรต 20

ข้อนี้อาจจะตั้งหารก่อนแล้วค่อยอินทิเกรตก็ได้หรืออาจจะจัดรูปกก่อนแล้วค่อยตั้งหาร วิธีตั้งหารธรรมดาทำไว้ให้ดูแล้วด้านล่าง เลือกดูเอาว่าเข้าใจแบบไหนกับโจทย์ข้อนี้ดี:) ด้านล่างนี้เป็นวิธีตั้งหารปกติแบบธรรมด๊าา ธรรมดา...

Continue reading