ตัวอย่างโจทย์ อนุพันธ์


เลือกดูวิธีทำตามลิงค์รูปด้านล่างเลย….

 

ข้อ โจทย์อนุพันธ์ รูปแบบการหาอนุพันธ์
1. diff-copy อนุพันธ์โดยใช้สูตรพื้นฐาน
2.  dif1copy  อนุพันธ์โดยใช้สูตรพื้นฐานอนุพันธ์ผลหาร
3. difbydif1copy การหาอนุพันธ์โดยนิยาม
4. อนุพันธ์ เทคลอการิทึม การหาอนุพันธ์โดยการใส่ลอการิทึม
5. อนุพันธ์โดยปริยายอันดับ 2
6. อนุพันธ์โดยปริยาย อนุพันธ์โดยปริยาย