ตัวอย่างโจทย์ ฟังก์ชันหลายตัวแปรเลือกคลิกดูวิธีทำตามลิงค์ในแต่ล่ะรูปด้านล่างเลย….

ข้อ โจทย์สำหรับการหาอนุพันธ์หลายตัวแปร แนวคิดโจทย์
1. curl1-copy ดิฟเทียบyก่อน2รอบจากนั้นค่อยเทียบx