โจทย์อินทิเกรต29 ตรีโกณมิติ

ข้อนี้ใช้บายพาสนั่นเองคล้ายกับการอินทิเกรตsec^3(x)
อินทิเกรตตัวที่เกี่ยวข้อง คือ