โจทย์ อินทิเกรต 12บายพาส ตรีโกณ sec

ข้อนี้เป็นรูปแบบการอินทิเกรตเฉพาะ คือ sec ยกกำลังเลขคี่กำลังตั้งแต่ 3 ขึ้นไป เช่น 3,5,7,9... ต้องใช้การ อินทิเกรตโดยการแยกส่วน(By Part) และถ้าต้องการลดเวลาการอินทิเกรตโดยการใช้ตารางการอินทิเกรตหรือใช้สูตรลดทอนก็ได้...