โจทย์อินทิเกรตหลายชั้น3intdouble4-copy

ข้อนี้จะใช้พื้นที่แรงเงาในกาารคำนวน ถ้า คิดรัศมีที่นับจากจุดขั้ว(0,0)จะเป็น รัศมีของสมการเส้นสีแดงถึงรัศมีของเส้นสีน้ำเงิน ส่วนการคิดองศาจะคิดจากจุดตัดเส้นสีแดงและสีน้ำเงินจนถึง90องศา (pi/2 เรเดียน)