โจทย์ อนุพันธ์ ฟังก์ชันหลายตัวแปร 1curl1-copy

ข้อนี้ดิฟเทียบ y ก่อน 2รอบ จากนั้นค่อยดิฟเทียบx