โจทย์ สมการเชิงอนุพันธ์ 3


ข้อนี้แก้โดยการใช้ตัวประกอบปริพันธ์(Integrating Factor)

ode3