โจทย์ สมการเชิงอนุพันธ์ 2


ข้อนี้ใช้การแก้สมการเชิงอนุพันธ์แบบเชิงเส้น (Linear equation)

ode2