โจทย์ สมการเชิงอนุพันธ์ 1


ข้อนี้ใช้วิธีการแก้สมการแบบแม่นตรง(Exact equation) ลองจัดรูปแก้กันตามลำบากเลย

สมการเชิงอนุพันธ์ 1