โจทย์ อินทิเกรต 17int5copy

ข้อนนี้อินทิเกรตโดยการแทนค่าตัวแปร u ปกติ อยู่ในรูปแบบเลขชี้กำลัง ง่ายโครตตต

int5

แสดงความคิดเห็น