โจทย์ อินทิเกรต 16int4copy

ข้อนนี้อินทิเกรตโดยการแทนค่าตัวแปร u ปกติ และมีการจัดรูปการอินทิเกรตในรูปตรีโกณมิติ

int4

แสดงความคิดเห็น