โจทย์ อินทิเกรต 14int2copy

ข้อนนี้อินทิเกรตโดยการแทนค่าตัวแปร u ปกติ และมีการจัดรูปการอินทิเกรตนิดหน่อย

int2

แสดงความคิดเห็น