Return to ตัวอย่างโจทย์อินทิเกรต

โจทย์อินทิเกรต 11


โจทย์ข้อนี้ยาวและยาก สมควรใช้ตารางการอินทิเกรตช่วยถ้าไม่ใช้จะใช้วิธีการแทนค่าตรีโกณมิติทำโจทย์ยาวมากกกเพราะจะติดในรูป sec ยกกำลัง3 และ5 ซึ่งต้องบายพาทต่ออีกยาวววว....ถ้าสนใจทำแบบแทนค่าตรีโกณมหาราชไปลองทำดูๆ^^

 

รูปข้างล่างนี่เป็นการจัดรูปก่อนการอินทิเกรต

จัดรูปอินทิเกรต

ส่วนรูปข้างล่างนี้เป็นการใช้ตารางช่วยในการทำโจทย์ แต่ถ้าต้องการอินทิเกรตปกติก็สามารถใช้การอินทิเกรตโดยการแทนค่าตรีโกณมิติได้แต่จะยาวมากก- -!

table of integrals