โจทย์อินทิเกรต 25

ข้อนี้กระจายsinxโดยใช้อนุกรมTaylorจากนั้นหารด้วยx^2แล้วค่อยอินทิเกรตปกติ