โจทย์อินทิเกรต 24

ข้อนี้กระจายcosxโดยใช้อนุกรมTaylorจากนั้นหารด้วยxแล้วค่อยอินทิเกรตปกติ