โจทย์อินทิเกรต 23

อินทิเกรตข้อนี้จัดรูปก็จบแล้วตามหลักอินทิเกรตและไม่ต้องอินทิเกรตเลยเพราะเศษกับส่วนเท่ากัน