«

»

โจทย์อินทิเกรต แทนค่าตัวแปร 57020601

ข้อนี้อินทิเกรตแทนค่าตัวแปรอย่างง่ายครับ

\int {3{x^2}\sqrt {{x^3} + 1} } dx

int57020601

 

แสดงความคิดเห็น