โจทย์อินทิเกรต แทนค่าตัวแปร 57020601

ข้อนี้อินทิเกรตแทนค่าตัวแปรอย่างง่ายครับ

int57020601