โจทย์อินทิเกรต จำกัดเขต 57020601

ข้อนี้ง่ายครับอินทิเกรตปกติ จำกัดเขตง่ายๆ

int-finite57020601