โจทย์อนุพันธ์ 57020602

โจทย์ข้อนี้ดิฟผลคูณครับ ผสม ลอการิทึม กับ เลขยกกำลังครับ

จงหาอนุพันธ์ของฟังก์ชันต่อไปนี้

diff57020602