โจทย์หาปริมาตร แบบเปลือก (shell method)

จงหาปริมาตรของพื้นที่ปิดล้อมด้วยกราฟ   และ  รอบแกน y (shell)

 

โจทย์ข้อนี้การหาแบ่งเป็น 4 ขั้นตอน

ขั้นแรกหาจุดตัดกราฟมาก่อนเลย

ขั้นที่ 2 วาดกราฟเส้นตรง

ขั้นที่ 3 วาดกราฟพาราโบลา

ขั้นที่4 หาปริมาตรจาการหมุนเพราะได้จุดตัดครบและมีรูปแล้ว

 graph shell methodshell method