โจทย์ลำดับอนุกรม 57-2-5

กำหนดให้  เป็นลำดับของจำนวนจริง โดยที่ สำหรับ ผลบวกของอนุกรม  เท่ากับเท่าใด

 

วิธีทำ

จาก

จะได้