โจทย์ประยุกต์อินทิเกรต 57021101

รถแข่งเคลื่อนที่ด้วยความเร่ง     จงหาสมการของความเร็ว   และการกระจัด   ซึ่งเป็นฟังก์ชันของเวลาโดยรถแข่งเริ่มออกตัวที่ความเร็วต้นที่การกระจัด   และ ออกตัวที่ความเร็วต้นที่ 

57021101int-app