โจทย์คณิต ม.ปลาย

ตอนนี้ลงตามเรื่องที่ทำไว้ก่อนครับ 

โจทย์ ลำดับอนุกรม