เรขาคณิตวิเคราะห์

เลือกดูตามคลิปได้เลยครับ

ตอนที่1 ระยะระหว่างจุด 2 จุด

ตอนที่2 จุดกึ่งกลาง และ จุดแบ่งระหว่างจุด 2 จุด

ตอนที่3 ตัวอย่างโจทย์เรื่อง จุด

ตอนที่4 ความชันของเส้นตรง

ตอนที่5 สมการเส้นตรง

ตอนที่6 ระยะระหว่างเส้นตรงกับจุด และเส้นตรง 2 เส้นที่ขนานกัน

ตอนที่7  การหาพื้นที่รูปหลายเหลี่ยม

ตอนที่8 การเลื่อนแกนทางขนาน

ตอนที่1 ระยะระหว่างจุด 2 จุด

กลับสู่ด้านบน

ตอนที่2 จุดกึ่งกลาง และ จุดแบ่งระหว่างจุด 2 จุด

กลับสู่ด้านบน

ตอนที่3 ตัวอย่างโจทย์เรื่อง จุด

กลับสู่ด้านบน

ตอนที่4 ความชันของเส้นตรง

กลับสู่ด้านบน

ตอนที่5 สมการเส้นตรง

กลับสู่ด้านบน

ตอนที่6 ระยะระหว่างเส้นตรงกับจุด และเส้นตรง 2 เส้นที่ขนานกัน

กลับสู่ด้านบน

ตอนที่7  การหาพื้นที่รูปหลายเหลี่ยม

กลับสู่ด้านบน

ตอนที่8 การเลื่อนแกนทางขนาน

กลับสู่ด้านบน