-อินทิกรัลไม่ตรงแบบ (Improper Integrals)


อินทิกรัลไม่ตรงแบบ 1/4

อินทิกรัลไม่ตรงแบบ 2/4


อินทิกรัลไม่ตรงแบบ 3/4

อินทิกรัลไม่ตรงแบบ 4/4