อนุพันธ์โดยปริยาย 07/08/2556

จงหา dy/dx ของฟังก์ชันต่อไปนี้

 

7-8-2556 22-39-03aaa

 

วิธีทำตามรูปเลย 

7-8-2556 22-39-03