รายนามผู้สนับสนุน

ทำเนียบรายชื่อผู้สนับสนุนโครงการสอนCALCOOL

ขอขอบคุณรายนามท่านผู้ที่มีส่วนร่วมสนับสนุนให้ดำเนินโครงการนี้ต่อไป และเป็นส่วนหนึ่งในการส่งเสริมพัฒนาการศึกษาของเยาวชนของชาติครับ 

 

ลำดับที ชื่อ-สกุล สถาบัน/หน่วยงาน จำนวนเงิน วันที่
1. แมว(แคลคูลัส) มุมเมือง - 500 17/02/56
2. ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม   - 1,000  18/02/56
3. คนบาป - 500.01 18/02/56
4. choco-calcal - 800 19/02/56
5. Kritch sankhabhakti  - 500 20/02/56
6. fow love calculus - 200 24/02/56
7. สังคมดี ไม่มีขาย อยากได้ต้องช่วยกัน - 1,000.01 12/03/56
8.  ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม - 5,000 12/03/56
9. ปรัชญา หอมหวน - 1,999 12/03/56
10. ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม - 500 12/03/56
11. ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม - 500 14/03/56
12. นักสืบหน้าเหลี่ยม - 509 30/03/56
13. ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม - 1,000 02/04/56
    รวมจำนวนเงิน 14,008.02