โจทย์แคลคูลัส


ตัวอย่างโจทย์ แคลคูลัส

1.ตัวอย่างโจทย์ ลิมิตและความต่อเนื่องของฟังก์ชัน

2.ตัวอย่างโจทย์ อนุพันธ์ของฟังก์ชัน

3.ตัวอย่างโจทย์ การประยุกต์อนุพันธ์

4.ตัวอย่างโจทย์ ปฏิยานุพันธ์ (อินทิเกรต)

5.ตัวอย่างโจทย์ การประยุกต์อินทิกรัลจำกัดเขต

6.ตัวอย่างโจทย์ พิกัดเชิงขั้ว

7.ตัวอย่างโจทย์ ภาคตัดกรวยและสมการกำลังสอง

8.ตัวอย่างโจทย์ ลำดับและอนุกรม

9.ตัวอย่างโจทย์ เวกเตอร์ในปริภูมิ3มิติ

10.ตัวอย่างโจทย์ ฟังก์ชันหลายตัวแปร

11.ตัวอย่างโจทย์ ปริพันธ์หลายชั้น

12.ตัวอย่างโจทย์ ปริพันธ์ในสนามเวกเตอร์