การหาปริมาตรทรงตันที่เกิดจากการหมุนแบบเปลือกทรงกระบอก(shell,cylindrical)

ดูได้ตามลิงค์เลย

ในวีดีโอการหาปริมาตรแบบเปลือกทรงกระบอก Shell01 ประกอบไปด้วย

 1. หลักการคิดเบื้องต้นของการหาปริมาตรแบบเปลือกทรงกระบอกเทียบ x และเทียบ y

 

ในวีดีโอการหาปริมาตรแบบเปลือกทรงกระบอก Shell02 ประกอบไปด้วย

 1. ตัวอย่างที่1 จงหาปริมาตรที่เกิดจากการหมุนบริเวณที่ปิดล้อม x=y^2-2y+1 และ x=y+1 หมุนรอบแกน x (คิดกรณีที่1)
 2. ตัวอย่างที่1 (คิดกรณีที่2)

 

ในวีดีโอการหาปริมาตรแบบเปลือกทรงกระบอก Shell03 ประกอบไปด้วย

 1. ตัวอย่างที่2 จงหาปริมาตรที่เกิดจากการหมุนบริเวณที่ปิดล้อมด้วยกราฟ y=x^3 และ y=x^2 หมุนรอบแกน y


ในวีดีโอการหาปริมาตรแบบเปลือกทรงกระบอก Shell04 ประกอบไปด้วย

 1. หลักการคิดเพิ่มเติมของการหาปริมาตรแบบเปลือกทรงกระบอกเทียบ x และเทียบ y หมุนรอบแกนที่ไม่ใช่แกน x และแกน y

 

ในวีดีโอการหาปริมาตรแบบเปลือกทรงกระบอก Shell05 ประกอบไปด้วย

 1. ตัวอย่างที่1 จงหาปริมาตรที่เกิดจากการหมุนบริเวณที่ปิดล้อมด้วยกราฟ y=x^2-2x และ y=2x-x^2 รอบเส้นตรงต่อไปนี้
  1. x = 2
  2. x = -2

 

ในวีดีโอการหาปริมาตรแบบเปลือกทรงกระบอก Shell06 ประกอบไปด้วย

 1. ตัวอย่างที่2 จงหาปริมาตรที่เกิดจากการหมุนบริเวณเส้นโค้ง y=x^2-1 และ y+x+1=0 จาก x = -2 ถึง x = 0 หมุนรอบแกน y
 2. ตัวอย่างที่3 จงหาปริมาตรที่เกิดจากการหมุนบริเวณที่ปิดล้อมด้วยกราฟ x=3-y^2 และ y=1-x หมุนรอบเส้นตรงต่อไปนี้
  1. y = 2
  2. y = -3


แสดงความคิดเห็น