«

»

โจทย์ อินทิเกรต 26 เศษส่วนย่อย

โจทย์อินทิเกรตเศษส่วนย่อยข้อนี้ไม่ได้ยากแต่มันเยอะ!!!- -! ต้องอาศัยความถึกพอสมควร มันเยอะตอนจัดรูปแก้สมการนี่แหละ แบ่งออกเป็น 3 ส่วน ลองดูๆ

ส่วนที่1 จัดรูปสมการ

 
ส่วนที่2 หาค่าจากสมการที่จัดรูปได้

ส่วนที่3 แทนค่าจากที่หาได้และอินทิเกรตแสดงความคิดเห็น

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code class="" title="" data-url=""> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong> <pre class="" title="" data-url=""> <span class="" title="" data-url="">