โจทย์ อนุพันธ์ 3

difbydif1copy

ข้อนี้ใช้นิยามของอนุพันธ์ในการหาค่าใครสนใจลองศึกษาดู


หาอนุพันธ์ sinx โดย


แสดงความคิดเห็น

1 comment

  1. Rung Ha

    ^^

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code class="" title="" data-url=""> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong> <pre class="" title="" data-url=""> <span class="" title="" data-url="">