โจทย์ อนุพันธ์ 4


ข้อนี้เป็นตัวแปรยกกำลังตัวแปรปกติก้อมีสูตรให้ใช้ แต่ต้องจำเยอะควรใส่ลอการิทึม ln() ลงไปทั้ง2ข้างจะดีกว่า ลองดูตามวิธีทำด้านล่างเลย ถ้าไม่เข้าใจก็ถามเข้ามาได้^^

อนุพันธ์ ใส่ ลอการิทึม

แสดงความคิดเห็น

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code class="" title="" data-url=""> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong> <pre class="" title="" data-url=""> <span class="" title="" data-url="">