«

»

โจทย์ อนุพันธ์โดยปริยาย

การหาอนุพันธ์โดยปริยายอันดับ2ข้อนี้จัดเต็มมันลำบากตอนจัดรูปนี่แหละมันไม่ได้ยากแต่มันยุ่ง!!!ลองดูๆแสดงความคิดเห็น

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code class="" title="" data-url=""> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong> <pre class="" title="" data-url=""> <span class="" title="" data-url="">