«

»

โจทย์เวกเตอร์ 1

โจทย์ข้อนี้สมมติ B=(x,y,z) ก่อนและลองทำดูเรื่อยๆแสดงความคิดเห็น

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code class="" title="" data-url=""> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong> <pre class="" title="" data-url=""> <span class="" title="" data-url="">