«

»

โจทย์อนุพันธ์ 57020602

โจทย์ข้อนี้ดิฟผลคูณครับ ผสม ลอการิทึม กับ เลขยกกำลังครับ

จงหาอนุพันธ์ของฟังก์ชันต่อไปนี้

f(x) = {e^{ - x}}\ln (1 - x)

diff57020602

แสดงความคิดเห็น