«

»

โจทย์หาปริมาตร แบบเปลือก (shell method)

จงหาปริมาตรของพื้นที่ปิดล้อมด้วยกราฟ   และ  รอบแกน y (shell)

 

โจทย์ข้อนี้การหาแบ่งเป็น 4 ขั้นตอน

ขั้นแรกหาจุดตัดกราฟมาก่อนเลย

ขั้นที่ 2 วาดกราฟเส้นตรง

ขั้นที่ 3 วาดกราฟพาราโบลา

ขั้นที่4 หาปริมาตรจาการหมุนเพราะได้จุดตัดครบและมีรูปแล้ว

 graph shell methodshell method


แสดงความคิดเห็น

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code class="" title="" data-url=""> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong> <pre class="" title="" data-url=""> <span class="" title="" data-url="">