«

»

อนุพันธ์โดยปริยาย 07/08/2556

จงหา dy/dx ของฟังก์ชันต่อไปนี้

 

7-8-2556 22-39-03aaa

 

วิธีทำตามรูปเลย 

7-8-2556 22-39-03

 


แสดงความคิดเห็น

2 comments

  1. TheDark OfLife

    ตัดกันไม่ได้หรอครับ cos(x+y)

  2. ter

    มันเป็น cosy - cos(x+y) เพราะดึง ลบออกมาตัดครับ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code class="" title="" data-url=""> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong> <pre class="" title="" data-url=""> <span class="" title="" data-url="">