«

การสนับสนุนโครงการ calcoolacademy

ทีมงานแคลคูล ได้เล็งเห็นปัญหาด้านการเรียนรู้วิชาด้านคณิตศาสตร์จึงอยากมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหา โดยการใช้ความรู้ความสามารถของบุคลากรทุกคนอย่างเต็มที่และคุ้มค่ามากที่สุด  ที่จะสร้างโครงการกิจการเพื่อสังคมขึ้นมา ซึ่งทีมงานเห็นว่าเป็นการลงทุนที่ไม่มากแต่มีประสิทธิภาพสูงในการสร้างผลกระทบทางสังคม แต่ก็ไม่ลืมที่จะศึกษาความเป็นไปได้ ในการลงทุนด้านการเงินโดย จะจัดทำสื่อการเรียนรู้ในราคาที่ทุกคนสามารถเข้าถึงได้  ซึ่งแผนธุรกิจนี้เองจะสร้างรายได้ให้กับองค์กร  ที่จะมาขับเคลื่อนโครงการให้คงอยู่อย่างยั่งยืนต่อไปในอนาคต

 

สามารถสนับสนุนโครงการโดยการลงเรียนผ่านเว็บไซต์ตามลิงค์นี้เลยครับ  www.calcoolacademy.com

 

 

แสดงความคิดเห็น

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code class="" title="" data-url=""> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong> <pre class="" title="" data-url=""> <span class="" title="" data-url="">