โจทย์ อนุพันธ์ 3

difbydif1copy

ข้อนี้ใช้นิยามของอนุพันธ์ในการหาค่าใครสนใจลองศึกษาดู


หาอนุพันธ์ sinx โดย