โจทย์ อินทิเกรต 13


int1copy

ข้อนนี้อินทิเกรตโดยการแทนค่าตัวแปร u ปกติ และมีการจัดรูปการอินทิเกรตนิดหน่อย

int1p

แสดงความคิดเห็น