เนื้อหาแคลคูลัส


เนื้อหาวิชาแคลคูลัส 

เลือกเข้าดูได้ตามลิงค์ข้างล่างเลยถ้าลิงค์ไหนยังเข้าไม่ได้ทางทีมงานยังไม่ได้ทำจะพยายามทำมาลงเรื่อยๆ^^...

\mathop {\lim }\limits_{x \to a} f(x) = f(a)

1.ลิมิตและความต่อเนื่องของฟังก์ชัน

\frac{{dy}}{{dx}} = \mathop {\lim }\limits_{h \to 0} \frac{{f(x + h) - f(x)}}{h}

2.อนุพันธ์ของฟังก์ชัน

\mathop {\lim }\limits_{x \to a} \frac{{f(x)}}{{g(x)}} = \frac{0}{0}, \pm \frac{\infty }{\infty }

3.การประยุกต์อนุพันธ์

\int {f(x)dx = F(x) + C}

4.ปฏิยานุพันธ์ (อินทิเกรต)

\int\limits_a^b {f(x)dx = F(b) - F(a)}

5.การประยุกต์อินทิกรัลจำกัดเขต

\pi \int\limits_a^b {{{[f(x)]}^2}} dx,2\pi \int\limits_a^b {xf(x)dx}

6.การหาปริมาตรจากการหมุน

(x,y) \Leftrightarrow (r,\theta )

x = r\cos \theta ,y = r\sin \theta

7.พิกัดเชิงขั้ว

A{x^2} + Bxy + C{y^2} + Dx + Ey + F = 0

8.ภาคตัดกรวยและสมการกำลังสอง

{{\rm{S}}_\infty } = {a_1} + {a_2} + {a_3} + ... + {a_n} + ... + {a_\infty }

9.ลำดับและอนุกรม

\left| {\bar u \times \bar v} \right| = \left| {\bar u} \right|\left| {\bar v} \right|\sin \theta

10.เวกเตอร์ในปริภูมิ3มิติ

\frac{{dz}}{{dt}} = \frac{{\partial z}}{{\partial x}} \cdot \frac{{dx}}{{dt}} + \frac{{\partial z}}{{\partial y}} \cdot \frac{{dy}}{{dt}}

11.ฟังก์ชันหลายตัวแปร

\int {\int\limits_D {\int {dV = \int {\int\limits_R {f(x,y)dA} } } } }

12.ปริพันธ์หลายชั้น

\oint\limits_C {[M(x,y)dx + } N(x,y)]dy = \int {\int\limits_R {\left( {\frac{{\partial N}}{{\partial x}} - \frac{{\partial M}}{{\partial y}}} \right)} } dA

13.ปริพันธ์ในสนามเวกเตอร์แสดงความคิดเห็น